ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 

 

I. PREAMBULUM

 

I.1. http://www.ebredoerakademia.hu weboldalt (a továbbiakban Ébredő Erő Akadémia) az INDIGO ONLINE Kft. üzemelteti (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49.   V. emelet 35., adószám: 14782264-2-41, képviseli: Schilling Péter ügyvezető, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) (a továbbiakban Szolgáltató).

 

I.2. Jelen Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat célja a Szolgáltató adatkezelési politikájának írásban történő rögzítése és annak tartalmáról a http://www.ebredoerakademia.hu weboldal (a továbbiakban Ébredő Erő Akadémia) Felhasználói (a továbbiakban Felhasználók) részére történő tájékoztatása, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ekertv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakra.

 

I.3. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ébredő Erő Akadémia Felhasználói érdekeinek szem előtt tartásával az adatvédelmi és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjon el. A mindezek során a Szolgáltató tudomására jutott információkat Szolgáltató üzleti titokként kezelni.

 

I.4. A Szolgáltató az Ébredő Erő Akadémia Felhasználói személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azokat az adatbiztonsági (technikai és szervezési) intézkedéseket, illetve kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényesülését szolgálják. 

II. FOGALMAK

 

Felhasználó: a szammisztika.com (http://www.szammisztika.com), illetve jogutódja, az Ébredő Erő Akadémia          (http://www.ebredoerakademia.hu) rendszere, illetve bármely - akár regisztrációhoz, akár nem regisztrációhoz kötött - Szolgáltatása/Terméke és/vagy témája iránt érdeklődő és/vagy az azt igénybe vevők köre. 

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ezen felül Üzemeltető személyes adatnak tekinti a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.

 

III. ADATKEZELÉS ELVEI

 

III.1. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználónak a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait a Szolgáltatás nyújtása céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

III.2. Az adatkezelés során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 

IV. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

 

IV.1. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján kezeli, mely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nyújtása céljából a Felhasználó és a Szolgáltató által fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt az általa közölt személyes adatait kezelje. Az adatkezelés jogalapját egyfelől az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a.) pontja, másfelől pedig a Ekertv. 13/A. §, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak teszik ki. 

 

IV.2. Szolgáltató által a Felhasználó személyes adata kezelésének célja, hogy az Ébredő Erő Akadémia weboldalon       és/vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen Schilling Péter üzenetei eljussanak az Felhasználóhoz a Szolgáltató által üzemeltetett felületek útján. 

 

IV.3. Szolgáltató a Felhasználó által az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használatával, illetve regisztrációjával a Felhasználó döntése alapján, szabad akaratából, önkéntesen, minden kényszertől mentesen a Szolgáltatónak megadott személyes adatait a IV.1. és IV.2. pontban rögzített jogalaptól és céltól eltérően nem használhatja fel.  Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - amennyiben a törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

V. ADATFAJTA

 

V.1. A Felhasználó által az Ébredő Erő Akadémia rendszerének, illetve Szolgáltatásainak/Termékeinek igénybe vétele esetén a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés elektronikus úton (Internet), távollévők között kötött, azonban nem aláírt szerződésnek minősül.  

 

V.2. Felhasználó az Ébredő Erő Akadémia rendszere, illetve Szolgáltatásai/Termékei egy részét a Felhasználó döntése alapján, szabad akaratából személyes adatainak megadása nélkül, másik részét pedig - figyelemmel jelen Adatkezelési Szabályzat IV.2. céljára - személyes adatainak megadásával vehető igénybe.  

 

V.3. Az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használata, illetve Szolgáltatásai/Termékei tartalmának megismerésének egy része regisztráció és személyes adatai megadása nélkül, másik része pedig - a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtásához elengedhetetlen - személyes adatai megadásával járó regisztrációval vehető igénybe.

V.4. A Szolgáltató - figyelemmel a V.3. pontban foglaltak második fordulatára - a közte és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony fennállása alatt a szerződéses jogviszony létrejöttének időpontjától, nevezetesen a Felhasználó        - a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtásához elengedhetetlen - saját személyes adatainak megadásával járó regisztrációval - hivatkozással arra, hogy a Felhasználó a regisztrációval az Ébredő Erő Akadémia rendszere, illetve Szolgáltatásának/Termékének részét képező hírlevél-sorozatára is feliratkozik - a Felhasználó által az Ébredő Erő Akadémia rendszerének személyre szabott használata, illetve Szolgáltatásai/Termékei nyújtása céljából - a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék sajátosságát figyelembe véve - megadott alábbi személyes adatokat kezeli/kezelheti: név (vezetéknév, keresztnév/születési vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, születési idő (év, hónap, nap), telefonszám, szállítási cím. 

 

V.5.1. A Szolgáltató az Ébredő Erő Akadémia rendszerének regisztrációhoz nem kötött használata, illetve regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatás/Termék igénybevétele során személyes adatot nem tárol. 

 

V.5.2. A Szolgáltató a közte és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony létrejötte és fennállása során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai (így különösen IP-cím,  cookie-k), melyek a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése, a Felhasználónak elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás, illetve statisztika céljából rögzít.

 

Ezen adatok nem kapcsolhatóak össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik személy számára. 

 

V.6. A cookie-fogadás Felhasználó által történő megtiltása - melynek pontos módjáról a Felhasználó által igénybe vett böngésző útmutatója ad felvilágosítást - az Ébredő Erő Akadémia rendszere használata, illetve Szolgáltatásai/Termékei igénybevételének nem akadálya, azonban azok egyes személyre szabott szegmenseit igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt kizárólag a cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. 

 

VI. ADATKEZELÉS MÓDJA

 

VI.1. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet.

 

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos Felhasználói személyazonosító adatokat, lakcímeket, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

 

A Szolgáltató – a fentieken túlmenően – a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek ahhoz nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez annak nyújtásához és az Ekertv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

 

 

 

VI.2. Felhasználó az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használata, illetve bármely SzolgáltatásánakTermékének igénybevételével előzetesen, akaratának megfelelően, önkéntesen, minden kényszertől mentesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer használatával, illetve a Szolgáltatás/Termék igénybevételével kapcsolatos felhasználói adatokat az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése, a Felhasználónak elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás, illetve statisztika céljából kezelheti. 

 

A Felhasználónak természetesen az Ébredő Erő Akadémia rendszerének használata, illetve bármely SzolgáltatásánakTermékének igénybevétele során is lehetősége van arra, hogy az egyes hírlevelekben hivatkozott                    ún. leiratkozó linkre történő rákattintással az Ébredő Erő Akadémián leadott regisztrációját megszüntesse. 

 

VII. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

VII.1. Az érintett személyes adatai kezelésének kezdő időpontja az Ébredő Erő Akadémia regisztrációhoz kötött rendszerének használata, illetve a regisztrációhoz kötött Szolgáltatásai/Termékei igénybevételének időpontja. 

 

VII.2. A Felhasználó személyes adatai kezelésének záró időpontja a szerződés megszüntetésének időpontja, melynek lehetősége egyfelől Felhasználó, másfelől pedig Szolgáltató szándékának és akaratának függvénye. 

Ennek gyakorlati megvalósítására a Felhasználó részéről akár valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. leiratkozó linkre történő rákattintással, akár annak a kifejezett, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy a Szolgáltató székhelyére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) címzett ajánlott vagy tértivevényes levéllel írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melynek teljesítéséről Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül intézkedik. 

Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a Szolgáltató érdekében a továbbiakban nem áll érdekében a  Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló jogviszony további fenntartása (így különösen a Felhasználó demoralizáló, destruktív, közízlést vagy bármely jogszabályt sértő, a Szolgáltató üzleti érdekeit, jó hírnevét sértő vagy arra alkalmas véleményilvánítása okán) Felhasználót a hírlevél-sorozatról leiratkoztassa. 

A Felhasználó vagy a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés megszüntetése esetén Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy kizárólag az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szolgáltatás/Termék aktualizálása vagy az azzal kapcsolatos bármely információ hozzá történő eljuttatása céljából a Szolgáltató a Felhasználót az általa megadott e-mail útján tájékoztassa.

VII.3. A jelen Szabályzat V.5.2. pontjában rögzített, a rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. 

 

VIII. A FELHASZNÁLÓK VÉDELME A SZEMÉLYES ADATOK GÉPI FELDOLGOZÁSA SORÁN 

 

VIII.1. A jelen Szabályzat V.5.2. pontjában automatikusan rögzítésre kerülő adatok az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a Szolgáltatás/Termék minél professzionálisabb nyújtása céljából kerülnek naplózásra. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolathóak.

 

VIII.2. A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során

VIII.2.1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

VIII.2.2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

VIII.2.3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

VIII.2.4. az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

VIII.2.5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

 

X.3. Mindenkinek joga van arra, hogy

VIII.3.1. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

VIII.3.2. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

VIII.3.3. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse, ha ezen adatok feldolgozása ellentétes a jogszabályok rendelkezéseivel;

VIII.3.4. jogorvoslattal élhessen, ha a Felhasználó tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

 

IX. ADATKEZELŐ

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére kizárólag az INDIGO ONLINE Kft. (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., adószám: 14782264-2-41, képviseli: Schilling Péter ügyvezető, elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) mint az Ébredő Erő Akadémia weboldal üzemeltetője jogosult.

X. ADATFELDOLGOZÓ

 

X.1. A Szolgáltató a kézbe vehető (fizikai) Szolgáltatás/Termék Felhasználó által történő megrendelése esetén a Szolgáltató a Megrendelés teljesítése céljából a megrendelt kézbe vezető (fizikai) Szolgáltatást/Terméket a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban Posta) közreműködésével végrehajtott kézbesítés útján teljesíti. A Megrendelés teljesítése céljából a Szolgáltató a Megrendelő Felhasználó nevét és a szállítási címet a Posta részére teszi hozzáférhetővé.

 

X.2. A Felhasználó egyéb személyes adatai a Megrendelés teljesítése céljából nem adhatóak át a Szolgáltató által az Adatfeldolgozó részére, továbbá a Megrendelés teljesítése céljából eltérő célra az Adatfeldolgozó a Szolgáltató által átadott adatokat nem használhatja fel, arra kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén van lehetőség.

 

X.3. A Szolgáltató a regisztrált Felhasználókkal való kapcsolattartást a http://marketingszoftverek.hu, illetve a              http://www.infusionsoft.com szolgáltatók közreműködésével biztosítja.

 

XI. ADATTOVÁBBÍTÁS

 

XI.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait meghatározott harmadik személy számára kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulását követően tesz hozzáférhetővé, azokat bármilyen egyéb célra kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulását követően használja fel. 

 

XI.2. Amennyiben a Szolgáltató az Ébredő Erő Akadémia vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen található tartalom üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül, azonban a Felhasználó egyidejű tájékoztatásával hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a Felhasználó által a rendszer folyamatos használata, illetve a Szolgáltatás/Termék folyamatos nyújtása célját szolgálhatja annak figyelembevételével, hogy a jelen Szabályzat a mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja. 

 

XI.3. A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa jogszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Az ezen adattovábbítással összefüggésből esetlegesen bármely jogcímen származó jogkövetkezményért Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve a felelősségét kizárja. 

 

XII. ADATBIZTONSÁG

 

XII.1. A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv.-ben és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során  biztosítsa a Felhasználók magánszférájának védelmét. 

 

XII.2. A Szolgáltató, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

XII.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

XII.4. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

XIII. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 

XIII.1.1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatótól

a.) a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b.) a személyes adatainak helyesbítését, valamint

c.) a személyes adatainak törlését vagy zárolását

 

Felhasználó fenti jogaival írásban, ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a Szolgáltató e-mail címére (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy székhelyére/levelezési címére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) megküldött írásbeli nyilatkozattal élhet.

 

XIII.1.2. A Felhasználó által a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben megadott adatok bármely októl történő helyesbítésére/módosítására egyfelől a Felhasználó által a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. adatmódosító linkre történő rákattintással (az adatmódosító oldalra átirányító oldalon található nyomtatvány kitöltésével és annak a Szolgáltató részére, az "Elküld" gomb megnyomásával történő megküldésével), a Szolgáltató által a Felhasználó írásban, a Szolgáltató e-mail címére (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy ajánlott vagy tértivevényes levélben székhelyére/levelezési címére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) megküldött kérelemmel van lehetősége. 

 

Az írásban, e-mail útján előterjesztett helyesbítés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelmet a Felhasználó az általa regisztrált e-mail címéről küldi meg a Szolgáltatónak. 

 

XIII.1.3. Szolgáltató köteles legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelemére írásban (a Felhasználó kérelmének előterjesztésével azonos módon) megadni a tájékoztatást. Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítás, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, továbbá tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

XIII.2.1. Az érintett tiltatkozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a.) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c.) a törvényben meghatározott esetben. 

 

XIII.2.2. Szolgáltató a tiltakozást legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Szolgáltató a kérelem megalapozottságának megállapítása esetén az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

 

XIII.3. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a Szolgáltató ellen. 

 

Ha a Szolgáltató a XIII.2.2. pontban rögzített értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről a Szolgáltatótól, amely felvilágosítást az Szolgáltató az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat a bírósághoz a Szolgáltató ellen. 

 

XIII.4. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a XIII.2.2-XIII.3. pontban ismertett esetekben az adatátvevő a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltató a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésre, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a XIII.2.2-XIII.3. pontban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság a XIII.2.2-XIII.3. pontban  meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, a Szolgáltató köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. 

 

XIII.5. A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

 

XIII.6. Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel vagy az azzal kapcsolatos észrevételeit megteheti az alábbi elérhetőségen:

Szolgáltató neve: INDIGO ONLINE Kft.

Székhely/levelezési cím: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

XIII.7. Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzített jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

 

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

XIV.1. Az Ébredő Erő Akadémia rendszerét, illetve Szolgáltatásaitt/Termékeit a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat vagy elveszhet. A Szolgáltató nem felel semmilyen jogcímen esetlegesen keletkezett károkért (így különösen üzemzavar, információvesztés, -módosulás, illetéktelen megváltoztatás), amelyek az Ébredő Erő Akadémia weboldalán vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felület használatával összefüggésben keletkeztek. 

 

Az Ébredő Erő Akadémia weboldalán vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen esetlegesen szereplő link a Felhasználót más szolgáltató által fenntartott oldalra irányítja, ahol a jelen Szolgáltatónak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra befolyása nincs. Ezen oldalak adatközléséért, valamint a személyiségi jogok érvényesüléséért a jelen Szolgáltató felelősségét kizárja.

 

XIV.2. Amennyiben Felhasználó részéről a személyes adata kezelésével kapcsolatban bármiféle kétsége merülne fel, azt a Szolgáltató felé annak kivizsgálása céljából haladéktalanul jelezni köteles. 

 

XIV.3.1. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor és azt követően, illetve a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helytállóak. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal egyfelől az Ébredő Erő Akadémián történő regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért, másfelől pedig azzal kapcsolatban, hogy a Szolgáltató rendszerét, illetve Szolgáltatásait/Termékeit kizárólag a saját személyes adatai felhasználásával veszi igénybe. Ezen kötelezettségei megszegése esetén amennyiben ezzel összefüggésben a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetve a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogkövetkezményt érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helyt állni, továbbá a Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy ezzel összefüggésben a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen. 

 

XIV.3.2. Bármely Felhasználó személyes adatainak (e-mail címének) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott       e-mail címen történt belépés(ekk)el összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az           e-mail címet regisztrálta. 

 

XIV.3.3. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden, a rendszer használatával összefüggő bármely tranzakcióért, amelynek során bármely általa megadott személyes adata felhasználásra került. Erre figyelemmel Felhasználó kiemelt érdekében áll az, hogy személyes adatait - bármiféle visszaélés elkerülése végett - megfelelő titokban tartsa. A Szolgáltató a felelősségét kizárja a Megrendelés vagy egyéb tranzakció során a Felhasználó személyes adatai, üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből, harmadik személy által történő illetéktelen felhasználásából és/vagy az ebből eredő károkért. 

 

XIV.4. Az Ébredő Erő Akadémia mint a számmisztika.com (http://www.szammisztika.com) jogutódja  rendszerének, illetve Szolgáltatásainak/Termékeinek Felhasználó általi történő további felhasználásával a Felhasználó a jelen Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatban foglaltakat tudomásul veszik. 

 

XIV.5. A Szolgáltató fenntartja magának azon jogot, hogy a jelen Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, melyről a Felhasználókat a Szolgáltató megfelelő módon tájékoztatja. 

 

Az Ébredő Erő Akadémia rendszerének, illetve Szolgáltatásainak/Termékeinek további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési és adatbiztonsági szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. 

 

XIV.6. A Felhasználó a regisztrációkor, továbbá a Szolgáltató rendszerének, illetve Szolgáltatásának/Termékének  használatával maradéktalanul elfogadja Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseit, melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi az Általános Szerződési Feltételek, továbbá a Szerzői Jogi Nyilatkozat. 

 

 Hatályos 2014. július 8. napjától visszavonásig és/vagy módosításig

 

Kövesd cikksorozatunkat a Facebookon!

 


Az Ébredő Erő Akadémia
közösségi szerepvállalása

Kicsoda Schilling Péter?

Schilling Péter

2002-ben szenvedélyesen kutatni kezdte az emberi tudat fejlődését, és az ehhez a fejlődéshez kapcsolódó spirituális törvényeket. Az általa fejlesztett, újító szellemű, önismereti képzési rendszer a pitagoraszi számelmélet alapjaitól vezet el korunk legjellegzetesebb önismereti kihívásaihoz. Gondolkodásmódját azok a kultúrtörténeti összefüggések inspirálják, amelyek alapját a spirituális energiák és a teremtő képesség jelentik.

Milyen szerepet vállal Péter az Ébredő Erő Akadémiában?

 

Kattints ide és tudj meg többet Péterrõl>>>

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HOL TALÁLKOZHATTÁL VELÜNK?

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK